Bando municipal sobre contedores públicos

Tras observar algúns contedores públicos para residuos domésticos dentro de parcelas privadas, recordáselles que está prohibido, sen ningún tipo de excepción, ter o contedor verde dentro dos seus recintos privados, os contedores son de titularidade pública, non estando adxudicados a ningún particular ou empresa, e dan servizo ao lixo de tipo doméstico. Metelos dentro das […]

ver máis

Bando contedores Parque empresarial

TRAS OBSERVAR DE XEITO REITERADO OS CONTEDORES PÚBLICOS PARA RESIDUOS DOMÉSTICOS DENTRO DALGUNHAS PARCELAS DAS NAVES DO PARQUE EMPRESARIAL, RECORDÁSELLES QUE ESTÁ PROHIBIDO, SEN NINGÚN TIPO DE EXCEPCIÓN, TER O CONTEDOR VERDE DENTRO DOS SEUS RECINTOS PRIVADOS, OS CONTEDORES SON DE TITULARIDADE PÚBLICA, NON ESTANDO ADXUDICADOS A NINGUNHA EMPRESA EN PARTICULAR, E DAN SERVIZO SOAMENTE […]

ver máis

MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IAE 2021

Resolución na Xunta de Goberno Local de data 17/09/2021 do expediente Nº 1613/2021, na que se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE 2021): PRIMEIRO.- A oficina de recadación para calquera xestión que os administrados queiran pódense facer telefonicamente, sendo os teléfonos de contacto do Servizo […]

ver máis

Período de pago de IBI Urbana e Rústica e de BICES 2021

O SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR. FAI SABER: Resolución na Xunta de Goberno Local de data 28/05/2021 do expediente Nº 379/2021, naque se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DERECADACIÓN DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE URBANA, RÚSTICA E BICES (IBIURBANA, RUSTICA E BICES 2021): PRIMEIRO.- A oficina de […]

ver máis

Programa municipal gratuíto reforzo escolar. Xullo 2021

Programa municipal de redución do abandono escolar dirixido a familias empadroadas no Concello do Pereiro de Aguiar con fillos/as cursando 1º e 2º de ESO. OBRADOIRO DE REFORZO DE MATEMÁTICAS OBRADOIRO DE REFORZO DE LINGUAS PRAZO SOLICITUDE: Do 23 ao 29 de xuño de 2021 DOCUMENTACIÓN: SOLICITUDE DNI (pai/nai/titor/a) NOTAS curso 2020-2021 DECLARACIÓN IRPF, NEGATIVA […]

ver máis

Proba de sirenas

Co fin de conseguir o co ecemento pola poboación dos “Plans de Emerxencia das Presas de OS PEARES e SAN PEDRO”, vaise facer unha “proba de sonido” que será audible dende os seguintes emplazamentos: A MARTIÑÁ. O RÍO. OS COIOS. CASAS DO MARNEL. CERRADAO. SAN MAMEDE. Dita proba vaise efectuar o día 22 de xuño entre […]

ver máis

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS SARS-CoV-2 NOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS SARS-CoV-2 NOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS. Evitarase o contacto físico, e cumpriras e a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de a lo menos 1,5 metros, tanto dentro coma nos puntos de entrada do recinto. […]

ver máis

Medidas en relación á recadación do Imposto de Actividades Económicas

Resolución na Xunta de Goberno Local de data 16/09/2020 do expediente Nº 1201/2020, na que se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DE RECADACIÓN DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE 2020) PRIMEIRO.- A oficina de recadación para calquera xestión que os administrados queiran pódense facer telefonicamente, sendo os teléfonos de contacto do Servizo […]

ver máis

Proba de sonido 22 de Xullo

FAISE SABER QUE O VINDEIRO DÍA 22 DE XULLO, ENTRE AS 9 e 14 HORAS, CO FIN DE CONSEGUIR O COÑECEMENTO POLA POBOACIÓN DO “PLAN DE EMERXENCIAS DA PRESA DE SAN PEDRO”, VAISE FACER UNHA “PROBA DE SONIDO”, QUE SERÁ AUDIBLE DENDE AS POBOACIÓNS DAS PARROQUIAS DE MELIAS E VILARIÑO.

ver máis

Bando Medidas para consumo de auga e abastecemento

O noso concello atópase en situación de pre-emerxencia en relación ao subministro de auga potable. É por isto que lles solicitamos dun novo esforzo de colaboración ante esta situación para conseguir manter as reservas o máximo tempo posible, mantendo os niveis de auga dos depósitos de abastecemento municipal e evitar vernos obrigados no futuro a […]

ver máis

Servicio de conciliación “Aula Concilia”

La actual situación ha causado un enorme perjuicio a las familias usuarias del Servicio de conciliación, el concello es plenamente consciente, por lo que se está trabajando para el retorno en cuanto sea posible. Durante el estado de alarma se ha aprovechado para realizar mejoras en el aula  y adecuarla con las medidas de seguridad […]

ver máis

Reinicio da actividade dos Puntos Limpos

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica que a Deputación Provincial de Ourense, como prestadora do servizo, avisa do reinicio da actividade dos Puntos Limpos dos que poden facer uso os veciños e veciñas do Pereiro de Aguiar: (prestan servizo aos usuarios dos dous concellos indistintamente) O PEREIRO DE AGUIAR: Martes e Venres: 10:00h a […]

ver máis

Bando Servizo de Recollida de Enseres a Domicilio.

O Concello do Pereiro de Aguiar comunica que a Deputacion Provincial de Ourense, como prestadora do servizo, avisa do reinicio da actividade do Servizo de Recollida de Enseres a Domicilio. Todas as persoas interesadas deberán poñerse en contacto co Concello: Teléfonos: 988315913/988259385 Mail:  [email protected] Whatsapp ao 685 089 886. Deben indicar: Nome e Apelidos Dni […]

ver máis

Resintonice o seu televisor

SE ESTES DIAS DEIXA DE VER ALGUNHA CANLE DE TELEVISIÓN RESINTONICE O SEU TELEVISOR: A Xunta de Galicia está poñendo en marcha actuacións que axuden aos concellos a realizar os cambios necesarios nos centros de extensión de cobertura do sinal de TDT, realizaranse o próximo mércores 3 de xuño no centro de extensión de cobertura […]

ver máis

Novas medidas en relación cos velatorios e ceremonias fúnebres na fase II da desescalada

O CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR COMUNICA QUE O MINISTERIO DE SANIDADE ESTABLECE NOVAS MEDIDAS EN RELACIÓN COS VELATORIOS E CERIMONIAS FÚNEBRES. Orde SND/414/2020, de 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricions de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 del Plan para a transición cara […]

ver máis

Bando Eleccións ao Parlamento de Galicia

LUIS MENOR PEREZ, ALCALDE DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR (Ourense), FAGO SABER Que de conformidade co artigo 39 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (LOREX), as listas do censo electoral deste municipio, que rexerán nas Eleccións ao Parlamento de Galicia do próximo día 12 de xullo de 2020, […]

ver máis

Bando Resintonización TV

LUIS MENOR PÉREZ, ALCALDE DO PEREIRO DE AGUIAR INFORMA: SE ESTES DIAS DEIXA DE VER ALGUNHA CANLE DE TELEVISIÓN RESINTONICE O SEU TELEVISOR A Xunta de Galicia está poñendo en marcha actuacións que axuden aos concellos a realizar os cambios necesarios nos centros de extensión de cobertura do sinal de TDT, realizaranse o próximo martes […]

ver máis

Bando Cobertura da Televisión Dixital Terrestre

O Concello do Pereiro de Aguiar informa de que a cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT) pode verse afectada polas redes do 4G das operadoras de telefonía móbil, ocasionando cortes no sinal. Para resolver estas perturbacións na recepción do sinal pódese solicitar a instalación dun filtro na antena SEN CUSTE NINGÚN, chamando ao seguinte teléfono […]

ver máis

Novas medidas en velatorios e ceremonias fúnebres

O Concello de Pereiro de Aguiar comunica que o Ministerio de Sanidade establece novas medidas en relación cos velatorios e cerimonias funebres.   Os velatorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas. Un máximo de 10 persoas en espazos pechados, e 15 ao aire libre. A participación na comitiva para o enterramento, […]

ver máis