Período de pago de IBI Urbana e Rústica e de BICES 2021

Período de pago de IBI Urbana e Rústica e de BICES 2021

O SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR.

FAI SABER:

Resolución na Xunta de Goberno Local de data 28/05/2021 do expediente Nº 379/2021, naque se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DERECADACIÓN DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE URBANA, RÚSTICA E BICES (IBIURBANA, RUSTICA E BICES 2021):

PRIMEIRO.-

A oficina de recadación para calquera xestión que os administrados queiranpódense facer telefonicamente, sendo os teléfonos de contacto do Servizo de Recadaciónos seguintes: 988 22 62 14 – 988 25 93 85

SEGUNDO.-

O período de cobro do Imposto de Bens Inmobles de Urbana e Rústica (IBIUrbana e Rústica) do 2021, establécese en 2 meses, quedando establecido o período depago en voluntaria da seguinte maneira:

PERÍDO DE PAGO DE IBI URBANA E RÚSTICA 2021: dende o 20/06/2021 ata o20/08/2021.

PERÍODO DE PAGO DE BICES 2021: dende o 20/06/2021 ata o 20/08/2021.

COMUNÍCASE QUE OS RECIBOS DOMICILIADOS FORON CARGADOS ENCONTA SOBRE O DIA 22-23/07/2021.
NO CASO DE NON CONSTARLLES CARGADOS RECORDÁMOSLLES QUE O PERIODO DE PAGO EN VOLUNTARIA REMATA O 20/08/2021. (SE NONRECIBIRON CARTA DE PAGO PARA O SEU ABONO PODEN SOLICITALO NOCONCELLO OU EN CATOURE).

TERCEIRO.-

No caso de AUTOLIQUIDACIÓNS, os administrados deberán comunicarsetelefonicamente coa oficina de Recadación, que lles facilitará o recibo para proceder ao seupago.

CUARTO.-

Os pagos dos tributos e prezos públicos municipais farase mediantetransferencia bancaria ou nos caixeiros automáticos das Entidades Colaboradoras(ABANCA). No caso de escoller a transferencia bancaria a oficina de recadación facilitará o IBAN da conta de Recadación onde deben realizar os ingresos.

DESCARGAR BANDO