POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR, con dirección PLAZA DO CONCELLO, 1, 32710 – PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE); CONCELLO.PEREIRODEAGUIAR@EIDOLOCAL.ES.

1.- DPO

OO Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos serán utilizados para levar a cabo o trámite solicitado na presente instancia.

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de tramitar a súa solicitude.

Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións.

3.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.

4.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR non cederá os seus datos de carácter persoal.

5.- DEREITOS

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en CONCELLO.PEREIRODEAGUIAR@EIDOLOCAL.ES, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.