Declaración institucional con motivo do día internacional das mulleres rurais. 15 de outubro de 2021

Declaración institucional con motivo do día internacional das mulleres rurais. 15 de outubro de 2021

Este Concello súmase xunto con outras entidades da Federación Española de Municipios e Provincias á conmemoración do 15 de outubro, Día Internacional das Mulleres Rurais, renovamos o noso compromiso coa igualdade de dereitos e oportunidades para todas as persoas, vivan onde vivan, e lembramos a urxente necesidade de poñer en marcha as actuacións necesarias para garantir unha mellora na situación da muller nas zonas rurais.

Un compromiso que parte do recoñecemento das dificultades que viven as áreas rurais, do continuo e constante declive demográfico ao que se atopan sometidas e da urxente necesidade de construír unha España baseada nun modelo de sociedade e de territorio no que, á vez que se crece, corríxense desigualdades e créanse oportunidades.

Un ámbito, o rural, que se escribe en masculino motivado por un éxodo que se escribe en feminino, onde dous de cada tres persoas que abandonan un pobo son mulleres atraídas polas oportunidades laborais e a maior prestación de servizos públicos que ofrecen as cidades.

Un movemento poboacional sostido que revela ademais un índice de envellecemento xeral dos municipios rurais nos que destaca o envellecemento feminino, influíndo directamente no mantemento da poboación rural e na pervivencia do arraigamento das seguintes xeracións.

Unha urxente necesidade de avanzar na folla de roteiro cara a unha España cohesionada que garanta oportunidades de crecemento e impulso económico que ofreza unha vida plena e equitativa á poboación rural e que ofreza solucións efectivas ao desenvolvemento persoal e profesional das mulleres.

Unha pandemia ocasionada polo COVID-19 que revelou a vulnerabilidade das cidades, deseñadas sobre a concentración de poboación e contrarias ao sentido de comunidade, espertando unha oportunidade para cambiar a mirada sobre o territorio e aumentando, se cabe, os desafíos estruturais que é preciso abordar para facer fronte á desigualdade que viven os territorios menos poboados.

Novamente, avogamos porque o despoboamento e a igualdade de xénero no ámbito rural estean no centro da axenda política e solicitamos apoio a para que Concellos, Deputacións, Consellos e Cabildos Insulares continuemos desenvolvendo accións que impulsen a igualdade de xénero nos nosos territorios como estratexia esencial cara a un efectivo asentamento da poboación e unha loita contra o envellecemento.

Por todo iso:

  • Este Concello adhírese a esta Declaración e sumámonos a todas as voces que claman por un futuro en igualdade.
  • Reivindicamos os nosos esforzos na defensa dos valores constitucionais e o noso empeño en avanzar mediante políticas locais de igualdade cara a un futuro limpo de inxustiza social.
  • Recoñecemos o papel esencial das mulleres para asentar a poboación, para loitar contra o envellecemento dos nosos pobos e defendemos o seu visibilización e empoderamento como estratexia para o cambio social, económico e cultural necesario para a construción dun futuro en igualdade.
  • Comprometémonos a continuar traballando na promoción de actuacións, programas e estratexias dirixidas a garantir oportunidades laborais e facilitar medidas de conciliación e corresponsabilidade que permitan o seu pleno desenvolvemento persoal, familiar e laboral.
  • Reafirmamos o noso compromiso coa inclusión da perspectiva de xénero en todas as políticas locais e apostamos polo incremento de mulleres en postos de toma de decisións en todos os ámbitos, incluíndo o nivel político e na actividade económica do medio rural.
  • Ratificamos a importancia da coordinación e do intercambio de iniciativas como medio para detectar e transferir novas actividades dirixidas a erradicar as actitudes e comportamentos que reproducen e perpetúan a desigualdade e reclamamos maiores recursos para garantir a igualdade entre territorios, con independencia da súa poboación.
  • Lembramos que non son posibles as políticas de igualdade sen os Concellos e recoñecemos o insubstituíble labor realizado por todas as Entidades locais.
  • Reivindicamos a necesidade de garantir o financiamento suficiente para levar a cabo as competencias en materia de igualdade e asegurar a implementación de todas as iniciativas necesarias para garantir a igualdade efectiva das persoas en todos os municipios españois.

 

LER DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DA FEMP