Bando Municipal: Listaxe cobratoria tributos municipais 2022

Resolución na xunta de goberno local de data 9/02/2022 do expediente nº 274/2022, na que se establecen as seguintes medidas en relación co servizo: Listaxe cobratoria tributos municipais 2022: imposto de vehículos de tracción mecánica (ivtm) imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (ibi-u) imposto de bens inmobles de características especiais (bicis) imposto sobre bens […]

ver máis