Bando Municipal: Listaxe cobratoria tributos municipais 2022

Bando Municipal: Listaxe cobratoria tributos municipais 2022

Resolución na xunta de goberno local de data 9/02/2022 do expediente nº 274/2022, na que se establecen as seguintes medidas en relación co servizo:

Listaxe cobratoria tributos municipais 2022:

  • imposto de vehículos de tracción mecánica (ivtm)
  • imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (ibi-u)
  • imposto de bens inmobles de características especiais (bicis)
  • imposto sobre bens inmobles de natureza rústica (ibi-r)
  • imposto sobre actividades económicas (iae)

 

DESCARGAR BANDO