Solicitudes para o acceso á “Aula Concilia” 20 de maio  2024

Solicitudes para o acceso á “Aula Concilia” 20 de maio  2024

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar unicamente folla de inscrición. 

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral de ámbolos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1.  Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  6.  No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  7. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
Descargar formulario de solicitude