expediente de construcción de parque eolico

expediente de construcción de parque eolico

CONSULTA EXPEDIENTE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO ATA O 22 DE ABRIL DE 2024

Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental das instalacións do Parque Eólico Avoceta Wind e as súas infraestruturas de evacuación, emprazado nos concellos de Carballedo (Lugo) e San Cristovo de Cea, Vilamarín, Coles,O Pereiro de Aguiar e Ourense (Ourense) e promovido por Avoceta Solar, S.L.U. (expediente IN408A/2021/052).

PUBLICACION DOGA 19 FEBREIRO DE 2024.

– Proxecto de execución do parque eólico Avoceta Wind visado polo Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (visado  o 21.7.2023 co nº 20232382).

– Proxecto de execución da LAT 66KV SET Avoceta 30/66 kV- SET Colectora Velle 220/66 kV (visado 30.6.2023 polo Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Ourense nº V230333).

– Proxecto de execución da subestación colectora Velle 220/66 Kv e liña de interconexión 220kVA subestación Velle da Rede Eléctrica de España (visado o 14.6.2023 polo Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Madrid nº 202302517).

– Estudio de impacto ambiental conxunto das instalacións firmado o 1 de decembro de 2023.

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0351.html