Convocatoria e bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción coa tarxeta “Benvido ao Pereiro”

Convocatoria e bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción coa tarxeta “Benvido ao Pereiro”

Aprobación das bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción coa tarxeta “Benvido ao Pereiro”, para o impulso da actividade económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar, para paliar os efectos do COVID-19 (Reactiva Pereiro II): medidas complementarias de apoio ás familias.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 597835).

A Xunta de Goberno Local deste Concello do Pereiro de Aguiar, acordou na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26 de novembro de 2021, aprobar as bases reguladoras de axudas á natalidade ou adopción coa tarxeta “Benvido ó Pereiro”

 

DESCARGAR INSTANCIA DESCARGAR DECLARACIÓN RESPONSABLE DESCARGAR BASES DESCARGAR BOP