Axudas para libros de texto e/ou material escolar de educación infantil 2023/2024

Axudas para libros de texto e/ou material escolar de educación infantil 2023/2024

Prazo de presentación

Finalizará o 30 de setembro de 2023.

Contía da axuda

100 euros para os cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Destinatarios

As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

 • a)Convivir con menores ao seu cargo, escolarizados en centros de ensinanza públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.
 • b)Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2023.
 • c)Non superar os 8.500,00 € de renda per cápita anual (Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)

Documentación a presentar

 • a)Anexo I de solicitude
 • b)Anexos II e III.
 • c)DNI/NIE/PASAPORTE (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia
 • d)Certificado do centro educativo no que estea/n matriculad@/s @/s nen@/s.
 • e)Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2022, de cada un dos membros computables da unidade de convivencia. En caso de non estar obrigado a presentala, deberá achegar certificado negativo de facenda, certificado de imputacións de renda e xustificantes dos ingresos obtidos no ano 2022 (certificado empresa, certificado do SEPE, xustificante de pensión…)
 • f)No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador. En situacións de impago das achegas establecidas, copia da solicitude de execución de sentenza presentadaante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.
 • g)Documentación acreditativa dos criterios alegados na solicitude referentes ao artigo 4.
 • h)Pódese presentar xa neste intre a documentación acreditativa da xustificación da subvención (factura orixinal) co fin de axilizar a tramitación do expediente.
 • i)Certificado de conta bancaria.

Xustificación e pagamento

O prazo de xustificación da axuda rematará o día 30 de outubro de 2023.
Procederase ao pago da axuda unha vez que os beneficiarios xustifiquen debidamente o importe da subvención concedida mediante:

 • Factura orixinal ou copia cotexada do gasto realizado.
 • Declaración responsable de todas as axudas, solicitadas ou non, e concedidas ou non, para a mesma finalidade doutras administracións públicas ou privadas.

 

Descargar Aviso Descargar formulario de solicitude