Aula Concilia Nadal 2023

Aula Concilia Nadal 2023

Servizo de Aula concilia os días 22, 26, 27, 28, 29 de Decembro e 2, 3, 4 e 5 de Xaneiro

 • Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.
 • Prazo de entrega: do 11 ao 18 de decembro
 • Publicación das listas de admitidos: 19 de decembro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 6. Certificado de empadroamento no concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

Tfno. de información 988 25 93 85

Descargar Bases