Aula Concilia Curso 23-24

Aula Concilia Curso 23-24

Solicitude de inscrición na aula concilia para o curso escoloar 2023/2024

O Concello do Pereiro de Aguiar ten previsto seguir co Programa de Conciliación (Aula Concilia) o vindeiro curso 2023/24. Poderán acceder a el aquelas familias que, tendo fillos/as en idade escolar, entre 3 e 12 anos, necesiten compatibilizar os seus horarios laborais e familiares. As solicitudes poderanse presentar nas oficinas de rexistro do concello ou a través da sede electrónica.

Prazo de inscrición

do 17 de xullo ao 11 de agosto

Publicación das listas provisionais

25 de agosto

Prazo de subsanación de erros

do 26 de agosto ao 30 de agosto

Publicación das listas definitivas

4 de setembro

As listaxes serán  publicadas , na páxina web do concello (www.concellopereiro.com) e no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).

Requisitos imprescindibles:

 • Que os proxenitores se atopen en situación laboral de incompatibilidade horaria para o coidado dos seus fillos/as.
 • Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello ou do blog da aula pirata)  Deberase cubrir unha solicitude por cada neno/a, o resto documentación común non necesita ir por duplicado.
 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante
 3. Copia da tarxeta sanitaria de cada neno/a.
 4. Certificado/s de empresa, dos dous proxenitores, no/s que figure o horario laboral.
 5. Declaración IRPF do ano 2022, de ambos proxenitores, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
 6. Vida laboral de ambos proxenitores, primeira páxina (corpos especiais: documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ).
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 7. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

No caso de que quedaran prazas sen cubrir, de forma excepcional, poderían solicitar o servizo aquelas familias que tiveran necesidade de conciliación por motivos laborais esporádicos, de formación, ou por ter a cargo familiares dependentes, aportando a debida acreditación documental.

Descargar Solicitud