¿Cómo empadroarme no Pereiro?

Moi sinxelo

Solo tes que entregar:

 1. A Folla de empadroamento.
 2. Fotocopia do DNI (Pasaporte / NIE / Tarxeta de residencia (en vigor) cédula de inscripción en caso de estranxeiros que carecen de nacionalidade. Títulos de viaxe. Libro de familia).
 3. E adxuntar Documento acreditativo do domicilio de residencia (Titulo que lexitime a ocupación de vivenda: Titulo de propiedade: escritura, contrato de conpraventa, nota de Rexistro. Contrato vixente de arrendamento de vivenda para uso residencial habitual firmado por ambas partes. Pódense aceptar outros documentos, como factura da luz ou agua, sempre que coincida o número da vivenda ou referencia catastral).

Ademáis, segundo a túa condición ou situación pode que tamén precises:

 • Encher a Autorización do titular da vivenda en caso de non ser o titular da mesma.
 • Se queres empadroar a un neno recentemente nado necesitarás o Libro de familia e a Folla de inscrición no rexistro civil.
 • Se o que se empadroa é un menor de idade: Cubrir o Anexo correspondente segundo a situación do menor.
 • Se es estranxeiro: Cubrir o Anexo correspondente segundo a situación específica da persoa.

¿Porqué empadroarme no Pereiro?

Máis actividades

 • Preferencia de inscrición para os empadronados en : ximnasia de mantemento, risoterapia, memoria…
 • Prioridade para os empadronados en educación de adultos, accións formativas, celga…
 • Campamentos infantís e xuvenís.
 • Gran oferta deportiva e de ocio para todas as idades, con redución de prezo para empadronados.

Vantaxas económicas

 • Apoio ás familias:
 • Axudas á natalidade
 • Axudas para adquisición de libros de texto e/ou material escolar para educación infantil
 • Axudas para adquisición de material informático
 • Axudas ás familias numerosas.
 • Bono desconto para piscina municipal e para a piscina climatizada do Colexio Miraflores.
 • Prezos especiais nas escolas deportivas
 • Promoción económica:
 • Redución do Imposto de Construcións e Obras (ICIO) ao 2%
 • Axudas para autónomos e PEMES
 • Bonificacións no Impostos de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): cuota mínima legal:  Bonificación do 100% dos vehículos de máis de 25 anos e históricos; Bonificación do 75% dos vehículos eficientes, eléctricos e híbridos. (durante dous anos).

Mellora dos servizos

 • Aula Concilia totalmente gratuíta.
 • Servizo completo de axuda no fogar.
 • Xantar na casa para empadronados.
 • Acceso ao Colexio público Ben Cho Shey e puntuación á hora da inscrición nos dos colexios concertados: Guillelme Brown e Miraflores.

¿E ti…?
¿Apostas por Pereiro?