Presentación de solicitudes para o acceso “campamento verán” da aula concilia 2022

Presentación de solicitudes para o acceso “campamento verán” da aula concilia 2022

AULA CONCILIA VERÁN 2022

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 9 de maio ao 27 de maio.

Publicación das listas provisonais de admitidos: 10 de xuño, no blog da aula.

Prazo subsanación de erros: ata o 14 de xuño,

Publicación das lista definitivas: 16 de xuño.

 

Requisitos imprescindibles para acceder ao servizo:

  • Ser país/nais traballadores/as con fillos/as de 3 a 12 anos. Nenos e nenas nados entre o 2010 e 2018 (cursando actualmente 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria).
  • Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.
  • Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

O número de prazas ofertadas é de 75, condicionadas ás normas establecidas por parte da Administración en función da situación epidemiolóxica.

As prazas para a participación no Programa serán outorgadas tendo en conta a situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2020, ata 6,5 veces o IPREM).

DESCARGAR AVISO E FOLLA DE INSCRICIÓN