Presentación de solicitudes para o acceso á “aula concilia” día 31 de outubro 2022

Presentación de solicitudes para o acceso á “aula concilia” día 31 de outubro 2022

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou Sede Electrónica

Prazo de entrega: do 17 AO 25 DE OUTUBRO

Publicación das listas de admitidos: 26 de outubro, no blog da aula e outras redes sociais.

 

Requisitos imprescindibles:

  • Ser pai/nai traballador/a con fillos/as de 3 a 12 anos. Nenos e nenas nados entre o 2.011 e 2.019 (cursando actualmente 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria).
  • Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.
  • Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscricióndebidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.    Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85/677 83 88 78

DESCARGAR INSCRICIÓN