Bolsa de Emprego para 2016/2017

BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR PARA OS EXERCICIOS 2016-2017.

As presentes Bases teñen por obxecto regular o procedemento para a creación dunha Bolsa de Emprego, referida ao persoal necesario para a cobertura, con carácter temporal, dos postos de traballo relacionados no Anexo I, e que figuran recollidos na “declaración municipal de servizos prioritarios e esenciais, urxencia e necesidade de contratación de persoal laboral temporal para os exercicios 2016-2017”, (acordo do Pleno do 2 de outubro de 2015).

Índice de contidos :
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 1. Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.
 2. Artigo 2. Definición e finalidade da Bolsa.
 3. Artigo 3. Vixencia.
 4. Artigo 4. Procedemento e nomeamento ou contratación.
 5. Artigo 5. Sistema de Selección.
 6. Artigo 6. Requisitos dos/as aspirantes.
 7. Artigo 7. Documentación a presentar. Acreditación de méritos.
 8. Artigo 8. Presentación de solicitudes.
 9. Artigo 9. Reclamacións.Subsanación ou emenda de erros.
 10. Artigo 10. Tribunais cualificadores.
 11. Artigo 11. Valoración de méritos.
 12. Artigo 12. Resolución da convocatoria.
 13. Artigo 13. Contratacións.
 14. Artigo 14. Listados adicionais.
 15. Artigo 15. Causas de exclusión da Bolsa de Emprego.
 16. DISPOSICIÓN FINAL.
 17. ANEXO I.- CATEGORÍAS PROFESIONAIS E REQUISITOS MÍNIMOS ESIXIDOS.
 18. ANEXO II.- CATEGORÍAS PROFESIONAIS E IMPORTE ÍNTEGRO DAS RETRIBUCIÓNS.
 19. ANEXO III.- MODELO DE INSTANCIA.
 20. ANEXO IV.- DECLARACIÓN XURADA.

Para a descarga do documento, pulse neste enlace. (Documentación en galego)

BASES QUE REGIRÁN LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE O PEREIRO DE AGUIAR PARA LOS EJERCICIOS 2016 – 2017.

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para la creación de una bolsa de empleo, referida al personal necesario para la cobertura, con carácter temporal, de los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I, y que figuran recogidos en la “declaración municipal de servicios prioritarios y esenciales, urgencia y necesidad de contratación de personal laboral temporal para los ejercicios 2016-2017”, (acuerdo de Pleno de 2 de octubre de 2015).

INDICE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 1. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
 2. Artículo 2. Definición y finalidad de la bolsa.
 3. Artículo 3. Vigencia.
 4. Artículo 4. Procedimiento y nombramiento o contratación.
 5. Artículo 5. Sistema de selección.
 6. Artículo 6. Requisitos de los/as aspirantes.
 7. Artículo 7. Documentación a presentar. Acreditación de méritos.
 8. Artículo 8. Presentación de solicitudes.
 9. Artículo 9. Reclamaciones. Subsanación o enmienda de errores.
 10. Artículo 10. Tribunales calificadores.
 11. Artículo 11. Valoración de méritos.
 12. Artículo 12. Resolución de la convocatoria.
 13. Artículo 13. Contrataciones.
 14. Artículo 14. Listados adicionales.
 15. Artículo 15. Causas de exclusión de la bolsa de empleo.
 16. DISPOSICIÓN FINAL.
 17. ANEXO I.- CATEGORÍAS PROFESIONALES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.
 18. ANEXO II.- CATEGORÍAS PROFESIONALES E IMPORTE ÍNTEGRO DE LAS RETRIBUCIONES.
 19. ANEXO III.- MODELO DE INSTANCIA.
 20. ANEXO IV.- DECLARACIÓN JURADA.

Para la descarga del documento, pulse en este enlace. (Documentación en castellano)