Axudas do Concello para adquisición de libros de texto e/ou material escolar de educación infantil para o curso 2020/2021

Axudas do Concello para adquisición de libros de texto e/ou material escolar de educación infantil para o curso 2020/2021

AXUDAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA O CURSO 2020/2021

Prazo de presentación

Finalizará o 30 de setembro de 2020.

Contía da axuda:

100 euros para os cursos de 4º, 5º e  6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos)

Destinatarios:

As familias con menor poder adquisitivo do Concello do Pereiro de Aguiar que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Convivir con menores ao seu cargo,  escolarizados en centros de ensinanza públicos ou privados en tramos concertados en Educación Infantil.
 2. Estar todos os membros da unidade de convivencia empadroados no Concello do Pereiro de Aguiar como mínimo desde o 1 de xaneiro de 2020.
 3. Non superar os 8.500,00 € de renda per cápita anual (Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles unha discapacidade igual ou superior ao 33%)
 4. Estar ao corrente no pagamento de todos os tributos e taxas municipais
 5. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Documentación a presentar:

 1. Anexo I de solicitude
 2. Anexo II declaración responsable e autorización para obtención de datos
 3. DNI/NIE/PASAPORTE (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia
 4. Certificado do centro educativo no que estea/n matriculad@/s @/s nen@/s.
 5. Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio 2019, de cada un dos membros computables da unidade de convivencia. En caso de non estar obrigado a presentala, deberá achegar certificado negativo de facenda, certificado de imputacións de renda e xustificantes dos ingresos obtidos no ano 2019 (certificado empresa, certificado do SEPE, xustificante de pensión…)
 6. No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador. En situacións de impago das achegas establecidas, copia da solicitude de execución de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante de inicio das actuacións.
 7. Documentación acreditativa dos criterios alegados na solicitude referentes ao artigo 7.
 8. Pódese presentar xa neste intre a documentación acreditativa da xustificación da subvención (factura orixinal) co fin de axilizar a tramitación do expediente.

Xustificación e pagamento:

O prazo de xustificación da axuda rematará o día 30 de outubro de 2020.

Procederase ao pago da axuda unha vez que os beneficiarios xustifiquen debidamente o importe da subvención concedida mediante:

 • Factura orixinal ou copia cotexada do gasto realizado.
 • Declaración responsable de todas as axudas, solicitadas ou non, e concedidas ou non, para a mesma finalidade doutras administracións públicas ou privadas.

Podes descargar aquí a solicitude e o aviso:

SOLICITUDE EN PDF SOLICITUDE EN WORD

 

AVISO