AVISO Y SOLICITUDES AULA CONCILIA CURSO 20- 21

AVISO Y SOLICITUDES AULA CONCILIA CURSO 20- 21

INSCRICIÓN AULA CONCILIA – CURSO 2020-2021

Adaptándose á normativa vixente de aplicación en materia de Covid-19, o Concello do Pereiro de Aguiar ten previsto continuar co Programa de Conciliación (Aula Concilia) do vindeiro curso 2020-21 a partires do 10 de setembro. Poderán acceder a el aquelas familias que, tendo fillos/as en idade escolar, entre 3 e 12 anos, necesiten compatibilizar os seus horarios laborais e familiares.

Inscrición: do 27 de xullo a partir das 9.00h ata o día 7 de agosto ás 24.00h., poderase realizar presencialmente (solicitando cita previa no Tfno.: 988 31 59 05) ou  a través da sede electrónica. Deberase cubrir unha solicitude por cada neno/a.

Publicación das listas de admitidos: 28 de agosto, na páxina web do concello (www.pereiro.gal) e no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).

Prazo de subsanación de erros: do 28 agosto ao 1 de setembro (ambos incluídos).

Publicación das listas definitivas: 4 de setembro na páxina web do concello  (www.pereiro.gal) e no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).

As prazas para a participación no Programa serán outorgadas tendo en conta a situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2019, ata 6,5 veces o IPREM).

Requisitos imprescindibles:

 • Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as, e imposibilidade de teletraballar.
 • Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello ou do blog da aula pirata)
 2. Copia do DNI do/a solicitante
 3. Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores e no que conste expresamente a imposibilidade de acollerse ao teletraballo.
 5. Declaración IRPF do ano 2019, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
 6. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 1. Declaración responsable con respecto ao Covid-19.
 2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

Debido a actual situación, relacionada co Covid-19, o número de prazas será limitado, seguindo as medidas de seguridade impostas pola Adminstración.

Descargar Aviso Descargar Solicitude en PDF Descargar Solicitude en Word