AVISO CONCILIA VERÁN 2018

AVISO CONCILIA VERÁN 2018
 • Número de prazas ofertadas: 60
 • Prazo de entrega das solicitudes: do 22 de maio ao 5 de xuño (ambos incluídos).
 • Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
 • Os usuarios que desexen presentar a súa solicitude a través da sede electrónica poderán facelo dende as 9:00 h. do 22 de maio ata as 14:30 h. do 5 de xuño de 2018.
 • Publicación das listas de admitidos por orde de inscrición: 12 de xuño, no blog da aula e na páxina web do concello.
 • Prazo de subsanación de erros: do 13 ao 14 de xuño (ambos incluídos).
 • Publicación das listas definitivas: 18 de xuño.

REQUISITOS:

 • Estar empadroados no concello do Pereiro de Aguiar (o/a neno/a e un proxenitor).
 • Ser pai/nai, titor/a traballador/a con incompatibilidade horaria para o coidado dos/as fillos/as.
 • Idade dos/as nenos/as participantes: ter cumpridos os 3 anos e estar escolarizado/a no curso 2017-2018, ter 12 anos e estar cursando 6º de primaria no 2017-2018.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 • Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 • Copia da tarxeta sanitaria [email protected] menor.
 • Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 • Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenito
 • Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo
 • No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 

DESCARGAR