Aula Concilia Semana Santa 2023

Aula Concilia Semana Santa 2023

SEMANA SANTA 2023 Días: 3, 4, 5 e 10

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 15 ao 29 de Marzo.

Publicación das listas de admitidos: 30 de Marzo no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
    2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  6. Certificado de empadroamento no concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

Tfno. de información 988 25 93 85

Descargar Ficha de inscrición