Aula Concilia entroido

Aula Concilia entroido

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á “AULA CONCILIA” ENTROIDO 2024

Datas: 12 e 14 febreiro

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 29 de xaneiro ao 2 de febreiro

Publicación das listas de admitidos: 6 de febreiro, no blog da aula https://piratasdaauladabaixo.blogspot.com/ e na páxina do concello https://pereiro.gal/es/

Os usuari@s que xa utilizan o servizo deberán presentar unicamente folla de inscrición.

Os novos deberán presentar a seguinte documentación: 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

2. Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral de ámbolos dous proxenitores.

5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

a. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

6. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

7. Certificado de empadroamento no concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

DESCARGAR INSCRIPCIÓN