AULA CONCILIA – CURSO 2018-2019

AULA CONCILIA – CURSO 2018-2019
 • Número de prazas ofertadas: 60 (quenda de mañá ) 25 (quenda de tarde).
 • Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
  Os usuarios que desexen presentar a súa solicitude a través da sede electrónica poderán
  facelo dende do 2 de agosto ata o 17 de agosto de 2018, en horario de 09:00 a 14:30 h
 • Prazo de entrega das solicitudes: do 2 ao 17 de agosto
 • Publicación das listas de admitidos por orde de inscrición: 30 de agosto, na páxina web do concello (www.concellopereiro.com) e no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).
  Prazo de subsanación de erros: do 31 de agosto ao 4 de setembro (ambos incluídos).
 • Publicación das listas definitivas: 7 de setembro na páxina web do concello

Requisitos:

 • Estar empadroado/a no Concello do Pereiro de Aguiar (o/a neno/a e un proxenitor).
 • Ser pai/nai traballador/a con incompatibilidade horaria para o coidado dos/as fillos/as.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 • Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 • Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
 • Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.5.Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.5.1.Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 • No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 • Fotografía de carné d@ menor que utilice por primeira vez o servizo.

 

DESCARGAR

 

Tfnos. de información 988 25 93 85 / 633120494.