SÍMBOLOS

O escudo do Pereiro de Aguiar foi aprobado o 1 de agosto de 1985 pola Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia, no Decreto 171/85 e deseñado polo arquiveiro da Catedral de Ourense, D. Miguel Ángel González García.

Ten catro partes ben diferenciadas:

• Coroa real. Está timbrado cunha coroa real como corresponde a un Municipio da Monarquía Constitucional Española.

• Bordura. Atopamos nela trece cruces sinxelas de sable en campo de gules. Estas trece cruces fan referencia ás trece parroquias que compoñen o Concello, pois a parroquia dende sempre tivo en Galicia unha importancia como núcleo aglutinador e unha grande forza histórica. A proposta da cruz como signo que representa ás parroquias, por ser por unha banda entidades de índole eclesiástico e, por outra banda, esa é a forma na que se alude ás capitais do antigo Reino de Galicia. Tamén aluden aos “cruceiros” por ser elementos característicos do patrimonio artístico da zona. O campo de gules proponse por razóns estéticas e por ser un símbolo martirial que convén ás máis das advocacións, baixo as cales se acollen as freguesías deste Concello.

• Unha árbore, “pereira de sinople sobre campo de prata”. A árbore está xustificada por un dobre motivo: “pereiro” equivale en castelán a Peral (pereira en galego é unha árbore froiteira).- O campo de prata ten unha explicación na súa significación de auga, que no Pereiro é un factor importante na configuración xeográfica da zona, por ser o río Miño un dos cursos de auga que pasa polo concello, e o río Loña que tamén o atravesa.

• No campo de gules as armas dos “Feijoo”, xustificación que se debe a que o Padre Feijoo naceu en Melias, sendo a personalidade máis destacada na historia do Concello. Leva neste campo unha espada de prata con punta cara arriba, gornecida de ouro e acompañada de seis bezantes de ouro, tres a cada lado en situación de pau.