JUNTA DE PORTAVOCES

JUNTA DE PORTAVOCES

Esta mañá, e dentro de esta paulatina volta a normalidade, celebramos no concello unha xunta de portavoces dos grupos con representación municipal.

Os temas tratados agruparanse en torno a tres bloques:

  • Medidas levadas a cabo contra o Covid – 19- Ainda que as mesmas son coñecidas por todos los membros da corporación pois dia a día na comisión creada ao efecto se da conta das mesmas aproveitamos para repasalas . Tratamos de dar solución a unha situación totalmente inédita e que afecta de xeito global ao noso concello . Desgranaronose as medidias : Sociais, de prevención, sensibilización, reordenamento dos servizos muncipais etc .
  • Plan de reactivación económica – Unha vez que a situación de emerxencia sanitaria empeza a estar controlada, pero con moita precaución ante posibles rebrotes do virus,
    é momento de reaccionar no ámbito da economía e da protección social. Asi analizamos as principiáis liñas extratéxicas desta resposta :
  1. Medidas fiscais ( ampliación de plazos, bonificacións e exencións tributarias..)
  2.  Axudas directas a empresas e autonómos do concello
  3.  Promoción de actividade económica co apoio ao tecido empresarial co especial atención ao comercio de proximidade e a transformación tecnolóxica das empresas
  4. Licitacion de obra pública para mellorar as condicións de vida dos veciños e favorecer a reactivación económica .

Todas estas medidas se concretan en acción que serán debatidas, xunto coas propostas que presenten os grupos da oposición, e sobre as que todos amosaron unha clara vontade de acordo en beneficio da ciudadanía e nun momento no que a unidade de acción é un valor fundamental dentro das lexítimas diferencias de cada opción política .

Por último abordouse a volta a esa “ nova normalidade” no funcionamento de concello – destacando que os servizos continuaron funcionando dentro das limitacións do momento actual cun programa de actuacións para dotar de total seguridadade a traballadores e veciños que acudan aos diferentes servicios municipais e adaptados aos requisitos legais .
Rematouse a xuntanza agradecendo a responsabiliade da poboación durante este periodo e acordando facer un chamamento a todos para observar as normas das autoridades competentes en canto as medidas que debemos adoptar para garantir o proceso e non dar pasos atrás en votar por terra todo lo acadado ata este momento.
Todos los grupos presentes valoraron moi positiviamente o grado de acordo e consenso nos temas tratados e no proceso a seguir .