Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención RISGA 2023 (Peón forestal)

Acta definitiva e proposta de contratación do Tribunal Cualificador: Expediente de selección subvención RISGA 2023 (Peón forestal)

Resolución de Alcaldía del acta definitivo del tribunal calificador: (peón forestal)

Expediente núm.: 916/2023
Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos
Expediente relacionado: 245/2023
Asunto: Subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) para o exercicio do ano 2023
Obra/servizo subvencionado: Servizo de xardinería e medio ambiente (Peón forestal)

Nas instalacións do Salón de Plenos da Casa do Concello do Pereiro de Aguiar, sendo as 10:30 horas do día 26 de maio de 2023 reúnese o Tribunal Cualificador que xulgou os exercicios das probas selectivas para a provisión de dúas (2) prazas de peón forestal (persoal laboral temporal), do proceso de selección de persoas desempregadas para a obra/ servizo “Servizo de xardinería e medio ambiente” (peóns forestais), ao abeiro do disposto na ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2023 (DOG núm. 22, do mércores 1 de febreiro de 2023)

Descargar Resolución